Main menu

Kwalifikacja Wstępna – Pełna

Kurs na kwalifikacje wstępną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
 • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E.

Do pozostałych kierowców stosujemy przepisy odnośnie szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 • Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 • Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:

 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.
 • Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:
 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu ;
  • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom ;
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
  • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym ;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji) ;
 • zagrożeń płynących z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z :

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru. Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikacji wstępnej

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.