Main menu

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia.
 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 23 roku życia.

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:

Do kursu może przystąpić osoba:

 • Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 • Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

 • 140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych);
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu;
  • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
  • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
 • zagrożeń płynących z transportem drogowym ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną nie tylko w formie wykładów:

Specjalnie dla osób zapracowanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizujemy komputerowy kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną  przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.

Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie  na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant  otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego  kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie  zdanego egzaminu państwowego.

Chcesz poszerzyć swoje kompetencje? Chcesz znaleźć ciekawą pracę na stanowisku kierowcy zawodowego? Jeśli spełniasz najważniejsze kryteria, już teraz zapisz się na organizowane przez nas szkolenie. Profesjonalizm, doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców to gwarancja najlepszego przygotowania do egzaminu.

Nie czekaj, skontaktuj się z nami. Odpowiadamy na wszystkie pytania.